• CERTIFIKACE STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

    Posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků. Posuzování a ověřování nemennosti parametrů stavebních výrobků dle Nařízení EP a  Rady (EU) č. 305/2011 a zákova č. 133/2013 Z. z. o stavebních výrobcích

  • CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

    Certifikace sytémů managementu dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

  • ZKUŠEBNA STAVEBNÍCH HMOT

    Výkon zkoušek pro stavebnictví a průmysl stavebních hmot a výrobků. Rozsah zkoušek akreditovaných dle ISO/IEC 17025 je uvedený v příloze o Osvědčení o akreditaci

Společnost qualiform slovakia s.r.o.

Společnost QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. vznikla v roce 2002. Poskytuje objektivní, nestranné a vysoce kvalitní služby v oblasti certifikace stavebních výrobků, certifikace systémů managementu a ve zkušebnictví. Posuzování parametrů stavebních výrobků vykonává jako Autorizovaná osoba SK12 pro Slovenskou republiku a jako Notifikovaná osoba 1481 s způsobností v Evropské unii. Certifikace systémů managementu je vykonávaná v souladu s akreditační normou ISO/IEC 17021-1: 2015. Zkušebna stavebních hmot poskytuje svoje služby v co nejkomplexnějším rozsahu pro stavebnictví a průmysl stavebních hmot a výrobků. Uvedenou činnost realizuje od roku 2002 v souladu s akreditační normou ISO/IEC 17025: 2005. Sídlo společnosti je v Bratislavě. Zkušební činnosti v České republice jsou vykonávané pod organizačnou složkou se sídlem v Bílovicích nad Svitavou.

Zkušebna stavebních hmot vykonává

Zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu

Provádíme o odběr a zkoušení vzorků čerstvé betonové směsi přímo na stavbě nebo u výrobce betonu.

Zkoušky stříkaného betonu

Stanovení nárůstu pevností penetrační jehlou a hřeby, stanovení pevností na vývrtech.

Návrhy a zpracování průkazních zkoušek betonů

Provádíme návrh a zpracování konstrukčních betonů pro výrobce betonových směsí.

Návrhy a zpracování průkazních zkoušek speciálních betonů

Provádíme návrh těžkých, samozhutnitelných a stříkaných betonů.

Zkoušky betonových výrobků

Zkoušení mechanických vlastností betonových výrobků.

Zkoušky pilot

Zkoušení integrity pilot odrazovou metodou a ultrazvukem.

Zkoušení, návrh a zpracování průkazních zkoušek zemin

Klasifikace zemin dle platných norem, následný návrh na zlepšení nevhodných zemin.

Polní geotechnické zkoušky

Zkoušení míry zhutnění soudržných a nesoudržných zemin

Zkoušení, zpracování průkazních zkoušek kameniva

Zpracování průkazních zkoušek pro výrobce kameniva.

Zkoušení cementů, malt a injektážních malt

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností cementů a malt.

Zkoušky asfaltů

Kontrola kvality asfaltových směsí a hotových asfaltových vrstev.

Zkoušky na konstrukcích

Destruktivní a nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí, zkoušky na mostech, objektech pozemního stavitelství.