IMG_0864

Certifikačný orgán na systémy manažérstva č. Q-030, č. R-060, č. R-061 akreditovaný na vykonávanie certifikácie systémov manažérstva
Notifikovaná osoba č. 1481 v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS
Autorizovaná osoba č. SK12 na výkon certifikácie výrobkov, certifikácie riadenia výroby a ako skúšobné laboratórium v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Inšpekčný orgán č. I-013 akreditovaný ako inšpekčný orgán typu A
Skúšobňa stavebných hmôt č. S-301 akreditovaná na vykonávanie skúšok stavebných hmôt, materiálov a zemín