QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

CERTIFIKÁCIA STAVEBNÝCH VÝROBKOV

Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 305/2011 a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v rozsahu Osvedčenie o autorizácii AO SK12 a Osvedčenie o notifikácii NO 1481.

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

Certifikácia systémov manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001, 45001 v rozsahu Osvedčenie o akreditácii QMS, Osvedčenie o akreditácii EMS, Osvedčenie o akreditácii OH&SMS.

SKÚŠOBŇA STAVEBNÝCH HMÔT

Výkon skúšok pre stavebníctvo a priemysel stavebných hmôt a výrobkov. Rozsah skúšok akreditovaných podľa ISO/IEC 17025 je uvedený v prílohe Osvedčenie o akreditácii

Spoločnosť qualiform slovakia s.r.o.

Spoločnosť QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. vznikla v roku 2002. Poskytuje objektívne, nestranné a vysoko kvalitné služby v oblasti certifikácie stavebných výrobkov, certifikácie systémov manažérstva a v skúšobníctve. Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov vykonáva ako Autorizovaná osoba SK12 pre Slovenskú republiku a ako Notifikovaná osoba 1481 s pôsobnosťou v Európskej únii. Certifikácia systémov manažérstva je vykonávaná v súlade s akreditačnou normou ISO/IEC 17021-1. Skúšobňa stavebných hmôt poskytuje svoje služby v čo najkomplexnejšom rozsahu pre stavebníctvo a priemysel stavebných hmôt a výrobkov. Uvedenú činnosť realizuje od roku 2002 v súlade s akreditačnou normou ISO/IEC 17025. Sídlo spoločnosti je v Bratislave. Skúšobné činnosti v Českej republike sú vykonávané pod odštepným závodom QCONTROL s.r.o. so sídlom v Bílovicích nad Svitavou.

Skúšobňa stavebných hmôt vykonáva

Skúšky čerstvého a zatvrdnutého betónu

Vykonávame odber a skúšanie vzoriek čerstvej betónovej zmesi priamo na stavbe alebo vo výrobni betónu.

Skúšky striekaného betónu

Stanovenie nárastu pevnosti penetračnou ihlou a klincami, stanovenie pevnosti na vývrtoch.

Návrhy a vypracovanie skúšok typu

Vykonávame návrh a spracovanie konštrukčných betónov pre výrobcov betónových zmesí.

Návrhy a vypracovanie skúšok typu pre špeciálne betóny

Vykonávame návrh ťažkých, samozhutniteľných a striekaných betónov.

Skúšky betónových výrobkov

Skúšanie mechanických vlastností betónových výrobkov.

Skúšky pilót

Skúšanie integrity pilót odrazovou metódou a ultrazvukom.

Skúšanie, návrh a spracovanie preukazných skúšok zemín

Klasifikácia zemín podľa platných noriem, následný návrh na zlepšenie nevhodných zemín.

Poľné geotechnické skúšky

Skúšanie miery zhutnenia súdržných a nesúdržných zemín.

Skúšanie, spracovanie skúšok typu kameniva

Spracovanie skúšok typu pre výrobcov kameniva.

Skúšanie cementov, mált a injektážnych mált

Skúšanie fyzikálno-mechanických vlastností cementov a mált.

Skúšky asfaltov

Kontrola kvality asfaltových zmesí a hotových asfaltových vrstiev.

Skúšky na konštrukciách

Deštruktívne a nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií, skúšky na mostoch, objektoch pozemných stavieb.

základné údaje

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
Pasienková 9 D
Bratislava 821 06
35 826 045
SK 2020260968

kontaktujte nás

‭+421 908 765 217
qualiform@qualiform.sk
mapa

pracoviská

Bratislava
Svit

Česká republika

kontaktujte nás

‭+420 605 200 500
info@qcontrol.cz
http://qcontrol.cz