• CERTIFIKÁCIA STAVEBNÝCH VÝROBKOV

    Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 305/2011 a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.

  • CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

    Certifikácia systémov manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

  • SKÚŠOBŇA STAVEBNÝCH HMÔT

    Výkon skúšok pre stavebníctvo a priemysel stavebných hmôt a výrobkov. Rozsah skúšok akreditovaných podľa ISO/IEC 17025 je uvedený v prílohe Osvedčenia o akreditácii

Spoločnosť qualiform slovakia s.r.o.

Spoločnosť QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. vznikla v roku 2002. Poskytuje objektívne, nestranné a vysoko kvalitné služby v oblasti certifikácia stavebných výrobkov, certifikácia systémov manažérstva a v skúšobníctve. Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov vykonáva ako Autorizovaná osoba SK12 pre Slovenskú republiku a ako Notifikovaná osoba 1481 s pôsobnosťou v Európskej únii. Certifikácie systémov manažérstva je vykonávaná v súlade s akreditačnou normou ISO/IEC 17021-1: 2015. Skúšobňa stavebných hmôt poskytuje svoje služby v čo najkomplexnejšom rozsahu pre stavebníctvo a priemysel stavebných hmôt a výrobkov. Uvedenú činnosť realizuje od roku 2002 v súlade s akreditačnou normou ISO/IEC 17025: 2005. Sídlo spoločnosti je v Bratislave. Skúšobné činnosti v Českej republike sú vykonávané pod organizačnou zložkou so sídlom v Bílovicích nad Svitavou.

skúšobňa stavebných hmôt vykonáva

Skúšky čerstvého a zatvrdnutého betónu

Vykonávame odber a skúšanie vzoriek čerstvej betónovej zmesi priamo na stavbe alebo vo výrobni betónu.

Skúšky striekaného betónu

Stanovenie nárastu pevnosti penetračnou ihlou a klincami, stanovenie pevnosti na vývrtoch.

Návrhy a vypracovanie skúšok typu

Vykonávame návrh a spracovanie konštrukčných betónov pre výrobcov betónových zmesí.

Návrhy a vypracovanie skúšok typu pre špeciálne betóny

Vykonávame návrh ťažkých, samozhutniteľných a striekaných betónov.

Skúšky betónových výrobkov

Skúšanie mechanických vlastností betónových výrobkov.

Skúšky pilót

Skúšanie integrity pilót odrazovou metódou a ultrazvukom.

Skúšanie, návrh a spracovanie preukazných skúšok zemín

Klasifikácia zemín podľa platných noriem, následný návrh na zlepšenie nevhodných zemín.

Poľné geotechnické skúšky

Skúšanie miery zhutnenia súdržných a nesúdržných zemín.

Skúšanie, spracovanie skúšok typu kameniva

Spracovanie skúšok typu pre výrobcov kameniva.

Skúšanie cementov, mált a injektážnych mált

Skúšanie fyzikálno-mechanických vlastností cementov a mált.

Skúšky asfaltov

Kontrola kvality asfaltových zmesí a hotových asfaltových vrstiev.

Skúšky na konštrukciách

Deštruktívne a nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií, skúšky na mostoch, objektoch pozemných stavieb.