CERTIFIKÁCIA stavebných výrobkov

Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov vykonáva spoločnosť QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. na základe Osvedčenia o autorizácii (Registračné číslo AO SK12) a na základe Osvedčenia o notifikácii (Identifikačné číslo NO 1481) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS. Aktuálny rozsah autorizácie a notifikácie QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. je uvedený na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR:  zobrazíte kliknutím TU

Počiatočné inšpekcie systému riadenia výroby a priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby vykonáva akreditovaný Inšpekčný orgán I-013. Skúšky typu výrobkov a kontrolné skúšky parametrov výrobkov vykonáva akreditovaná Skúšobňa stavebných hmôt S-301. Pracovníci spoločnosti QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. vykonávajú aj konzultačno – poradenskú činnosť pri posudzovaní parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku v systéme IV resp. 4, pri spracovaní skúšok typu, pri vypracovaní vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností stavebného výrobku, pri vypracovaní dokumentácie systému riadenia výroby, ako aj pri ďalších činnostiach podľa požiadaviek zákazníkov.

AUTORIZÁCIA A NOTIFIKÁCIA

Autorizácia spoločnosti QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. je udelená:
• na certifikáciu výrobkov
• na certifikáciu riadenia výroby
• ako skúšobné laboratorium

AO SK12

Autorizovaná osoba SK12 je oprávnená vykonávať:
• certifikáciu nemennosti parametrov výrobku na základe vypracovania skúšky typu a vykonávania počiatočnej inšpekcie a priebežných dohľadov systému riadenia výroby stavebného výrobku
• certifikáciu zhody systému riadenia výroby u výrobcu na základe vykonávania počiatočnej inšpekcie a priebežných dohľadov systému riadenia výroby stavebného výrobku
• určovanie typu výrobku na základe skúšky typu výrobku

NO 1481

Notifikácia č. 1481 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 oprávňuje AO SK12 vykonávať svoje činnosti podľa harmonizovaných technických špecifikácií. Certifikáty vydané Notifikovanou osobou 1481 sú platné v celej Európskej únii.

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

Certifikačný orgán na systémy manažérstva QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. (CO-SM) pôsobí na Slovensku od roku 2002 ako nezávislý, nestranný a dôveryhodný certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). CO-SM má udelenú akreditáciu podľa akreditačnej normy ISO/IEC 17021-1: 2015 na vykonávanie certifikácie týchto systémov manažérstva:
     •  QMS podľa EN ISO 9001 – Osvedčenie o akreditácii č. 154/Q-030
     •  EMS podľa EN ISO 14001 – Osvedčenie o akreditácii č. 154/R-060
     •  SM BOZP podľa OHSAS 18001 – Osvedčenie o akreditácii č. 154/R-061

Rozsah akreditovaných činností CO-SM je uvedený v prílohách osvedčení o akreditácii. CO-SM poskytne na požiadanie informácie o vydaných / zrušených / pozastavených certifikátoch.